دوره‌های آموزشی

شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده

مفاهیم ذخیره‌سازی داده
نحوه برگزاری : آنلاین
ساعات برگزاری : مطابق با تقویم آموزشی شرکت
مدت دوره : 10 ساعت
روزها : مطابق با تقویم آموزشی شرکت
پیکربندی سامانه ذخیره‌سازی داده HPDS
نحوه برگزاری : حضوری
ساعات برگزاری : مطابق با تقویم آموزشی شرکت
مدت دوره : 10 ساعت
روزها : مطابق با تقویم آموزشی شرکت
قابلیت‌های پیشرفته سامانه ذخیره‌سازی داده
نحوه برگزاری : حضوری
ساعات برگزاری : مطابق با تقویم آموزشی شرکت
مدت دوره : 10 ساعت
روزها : مطابق با تقویم آموزشی شرکت
 

Copyright © 2024 HPDS Co