شرایط همکاری

شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده

شرایط ویژه همکاری شرکت HPDSجذب نخبگان به صورت پسادکترا

گذراندن دوره کارآموزی

جذب سرباز فناور

جذب دانشجویان و کارورزی
 
 
 

امکانات همکاری شرکت HPDSحقوق و مزایای مناسب

صبحانه

بیمه تکمیلی

سبد کالای مناسبتی

نزدیکی به وسایل حمل‌و‌نقل عمومی

امکانات ورزشی

پاداش های انگیزشی

خدمات رفاهی

هدایای مناسبتی

تسهیلات ریالی
 

Copyright © 2023 HPDS Co