گواهینامه و مجوزها

شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده

انجمن سندیکای افتا
پروانه بهره‌برداری
مجوز شرکت دانش بنیانی
مجوز واحد فناوری
گواهینامه ثبت علامت
گواهینامه ثبت اختراع
گواهی تایید نمونه
گواهینامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی
گواهی عضویت اتاق بازرگانی
پروانه کسب (فروش و تعمیر رایانه)
پروانه کسب (تولید و فروش و تعمیر)
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران (مجوز فعالیت)
HSE
گواهی ISO9001
سندیکای صنعت مخابرات
گواهی ارزیابی و رتبه بندی صلاحیت

Copyright © 2023 HPDS Co