سامانه ذخیره‌سازی SAB-Hybrid

در دنیای امروز، داده‌ها از مهمترین دارایی‌های سازمان‌ها محسوب می‌شوند. برای بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها، داده نقش خون جاری در رگ‌های سازمان را بر عهده دارد. افزایش روز افزون وابستگی سازمان‌ها به فن‌آوری اطلاعات، موجب افزایش حجم داده‌های سازمان‌ها شده است و این موضوع نیازمند آن است که راهکارها و تجهیزات ذخیره‌سازی مورد استفاده،علاوه بر قابلیت اطمینان، سرعت و امنیت بالایی را در دسترسی و مدیریت داده‌ها فراهم سازند.ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی SAB Hybrid ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ Intel Xeon E5-2600 V4، ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻼک و ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ FC، Ethernet و ISCSI، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻻﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻤﺎری را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﮕﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪرن، ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﺎم ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎز ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ، ﺑﺴﺘﺮی اﻣﻦ، ﺳﺮﯾﻊ، ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری داده ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی SAB Hybrid ﮐﺎراﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در دﺳﺘﺮﺳﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ وﮔﺴﺘﺮش ﭘﺬﯾﺮی زﯾﺎد، ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داده ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

Specification SAB-HB-150 SAB-HB-250 SAB-HB-500
Max No. of Drives 150 250 500
CPU 2x Intel xeon 2600 V4 2x Intel xeon 2600 V4 2x Intel xeon 2600 V4
Memory 32G 64G 128G
Connection Protocols FC(Block) / NFS / CIFS FC(Block) / NFS / CIFS FC(Block) / NFS / CIFS
Max cache Size 1 TB 4 TB 8 TB
Max RAW Capacity 2.3 PB 3.8 PB 7.6 PB
Disk support SSD / SAS / NL-SAS SSD / SAS / NL-SAS SSD / SAS / NL-SAS
Redundancy Dual controller, Dual paths, Redundant components Dual controller, Dual paths, Redundant components Dual controller, Dual paths, Redundant components
RAID options 0 / 1 / 10 / 5 / 50 / 6 /60 0 / 1 / 10 / 5 / 50 / 6 /60 0 / 1 / 10 / 5 / 50 / 6 /60
FC Prots 8G / 16G 8G / 16G 8G / 16G
iSCSI support 1G / 10G 1G / 10G 1G / 10G
Max number of FC/iSCSI ports 16 24 24
Max LUN size 256TB 256TB 256TB
Max Number of Pools 30 50 100
Max Number of LUNs 1000 2000 3000
Max File systems Per Array 500 1000 1500
Max Attached Snapshots 1000 1500 2500
Drive Support Matrix
SAS Drives
Drive Capacity 600G 900G 1.2TB 1.8TB 2.4TB
RPM 10K, 15K 10K, 15K 10K 10K 10K
Interface 12G 12G 12G 12G 12G
Physical Dimension 2.5", 3.5" 2.5", 3.5" 2.5", 3.5" 2.5", 3.5" 2.5", 3.5"
NL-SAS Drives
Drive Capacity 2TB 4TB 6TB 8TB 12TB
RPM 7.2K 7.2K 7.2K 7.2K 7.2K
Interface 12G 12G 12G 12G 12G
Physical Dimension 3.5" 3.5" 3.5" 3.5" 3.5"
SSD For Data Drives
Drive Capacity 800G 1.9TB 3.8TB 7.6TB 15.3TB
Interface 12G 12G 12G 12G 12G
Physical Dimension 2.5", 3.5" 2.5", 3.5" 2.5", 3.5" 2.5", 3.5" 2.5", 3.5"
SSD For Cache Drives
Drive Capacity 1TB 2TB
Interface 12G 12G
Physical Dimension 2.5", 3.5" 2.5", 3.5"
Drive Enclosure
24x 2.5” 16x 3.5” 36x 3.5” 60x 3.5”
Number of Support Drives 24 16 36 60
Drive Dimension Support 2.5" 3.5" 3.5" 3.5"
Form Factor 2U 3U 4U 4U
Connection 2x Mini-SAS Cables 2x Mini-SAS Cables 2x Mini-SAS Cables 2x Mini-SAS Cables
Controller Interface 12G 12G 12G 12G
Power Supplies Redundant Redundant Redundant Redundant
Drive Type Support SSD, SAS, NL-SAS SSD, SAS, NL-SAS SSD, SAS, NL-SAS SSD, SAS, NL-SAS
IO Ports Specifications
Port Type Connection Protocol Port Specifications
FC FC 2x 8G, SFP+, LC-LC, Multimode
FC FC 4x 8G, SFP+, LC-LC, Multimode
FC FC 2x 16G, SFP+, LC-LC, Multimode
FC FC 4x 16G, SFP+, LC-LC, Multimode
Ethernet ISCSI, NAS 4x 1G, RJ45
Ethernet ISCSI, NAS 2x 10G, RJ45
Ethernet ISCSI, NAS 2x 10G, LC-LC, Multimode
Ethernet ISCSI, NAS 4x 10G, LC-LC, Multimode
مدیریت دستگاه
 • پنل مدیریت قدرتمند تحت وب، مبتنی بر HTML5
 • دارای گزارش‌های متنوع لحظه‌ای و Historical
 • امکان به روز رسانی دستگاه از پنل مدیریتی
 • پشتیبانی از Email Notification
 • پشتیبانی از SNMP(v1,2,3)
 • پشتیبانی از SysLog
 • امکان تعریف کاربر با سطوح دسترسی متنوع در سیستم
خدماقابل ارایه
 • مشاوره و تهیه لیست تجهیزات
 • نصب و راه‌اندازی
 • انجام Tuning دستگاه
 • سفارشی سازی محصول براساس نیازمندی‌های خاص سازمان‌ها
 • امکان استفاده از الگوریتم‌های رمز نگاری خاص منظوره، جهت افزایش امنیت داده‌ها، طراحی شده توسط خود شرکت تولید کننده
خدمات پشتیبانی و گارانتی
 • خدمات 24x7
 • امکان ثبت تیکت و دریافت پشتیبانی مستقیم شرکت تولید کننده
 • خدمات بازیابی اطلاعات در شرایط بحران
 • دو سال گارانتی و پشتیبانی به صورت Included
 • امکان ارائه خدمات پس از فروش به صورت مادام العمر
 • امکان ارتقای ظرفیت دستگاه با ارائه تسهیلات مقرون به صرفه
 • امکان انجام بازدید دوره‌ای و ارائه گرازش عملکرد تجهیزات
 • امکان مانیتورینگ پیشگیرانه با استفاده از بستر رایانش ابری شرکت تولید کننده به همراه انواع روش های اطلاع‌رسانی مانند SMS, Email Notification و تماس تلفنی در موارد حساس
آدرس
تهران، میدان تیموری، خیابان حبیب زادگان، بن بست فاطمی، پلاک ۱ شرقی، واحد ۱۱
+98 (21) 66029164
info@hpds.ir

پشتیبانی